Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

/uczestnictwo w zajęciach MDK Kolbuszowa/


Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Dom Kultury reprezentowany przez Dyrektora, mający siedzibę w Kolbuszowej (36-100) przy ul. Obrońców Pokoju 66

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem – można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod nr tel. (17) 2271-563, (17) 749 98-94

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail rodo@ekolbuszowa.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z Inspektorem  Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają  w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji, oraz późniejszego udziału Państwa/Państwa dziecka w zajęciach/warsztatach organizowanych przez MDK. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją zadań statutowych i wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c RODO.

ODBIORCY DANYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w Miejskim Domu Kultury

w Kolbuszowej odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna itp.)

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania/rozwiązania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z ustawy
z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w treści zgody lub do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Nagrania z monitoringu wizyjnego budynków i terenów przechowywane są przez okres do trzech miesięcy  od dnia nagrania lub do zakończenia określonego postępowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa: 

  • prawo dostępu do danych
  • prawo sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo ograniczenia przetwarzania
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej przetwarza dane, co do których:
-   istnieje obowiązek prawny ich podania,

-  podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje utrudnienia
lub realizację określonych celów

ZAUTOMATYZOWANY SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 

PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

i nie będą profilowane.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Obecnie nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

 

Administrator