Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula SARS-CoV-2 COVID - 19

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń i zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS – CoV – 2    wywołującego chorobę o nazwie COVID – 19 oraz podejmowania działań prewencyjnych i wspierających


Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Dom Kultury reprezentowany przez Dyrektora, mający siedzibę w Kolbuszowej (36-100) przy ul. Obrońców Pokoju 66

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem – można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod nr tel. (17) 2271-563, (17) 749 98-94

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail rodo@ekolbuszowa.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z Inspektorem  Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają  w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane  w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń i zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS – CoV – 2  wywołującego chorobę o nazwie COVID – 19 oraz podejmowania działań prewencyjnych i wspierających dla mieszkańców gminy jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
z motywu 46 RODO /preambuła/, art. 6 ust. 1 lit. d RODO, art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

ODBIORCY DANYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbiorcami danych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
    w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym GIS, Ministerstwo Zdrowia.
  • inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna itp.)

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, ponadto, do czasu trwania stanu epidemii na terenie RP, a po tym okresie przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa: 

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych
  • prawo ograniczenia przetwarzania
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Nie przekazanie tych danych skutkować będzie brakiem realizacji w/w celów przetwarzania.

 

ZAUTOMATYZOWANY SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 

PROFILOWANIE

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany

i nie będą profilowane.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Obecnie nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

 

Administrator

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

MIEJSKI DOM KULTURY W KOLBUSZOWEJ
UZYSKAŁ DOFINANSOWANIE Z:

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny