Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin na czas pandemii COVID-19

Regulamin Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej na okoliczność działalności statutowej prowadzonej w ramach organizacji wydarzeń kulturalnych, działalności usługowej, działalności edukacyjnej, współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami w czasie obowiązywania wytycznych dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie rekomendacji w zakresie bezpiecznych warunków przywracania funkcjonowania instytucji kultury.

Cele regulaminu:

 1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
 2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z działalnością.
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników oraz odbiorców.
 4. Stworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie narzędzi i technik on-line w celu utrzymania w jak największym stopniu działalności statutowej.

Ostateczna decyzja dotycząca zakresu funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy w instytucji w obecnym reżimie sanitarnym należy do dyrekcji Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej i zostanie podjęta w porozumieniu z Gminą Kolbuszowa i z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, w razie zaistnienia takiej konieczności.

1

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej w związku ze stopniowym odmrażaniem działalności instytucji kultury, umożliwiającym organizowanie wydarzeń kulturalnych dla liczby osób dostosowanej do powierzchni pomieszczeń bądź przestrzeni otwartej, na podstawie wytycznych dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, uwzględniając będącą w dyspozycji infrastrukturą lokalową i powierzchniami otwartymi, wprowadza do stosowania co następuje:

 

 1. Organizacja wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności jest możliwa przy zachowaniu następujących obostrzeń:
 • od 30 maja 2020 r. na przestrzeniach otwartych, na których istnieje możliwość organizowania wydarzeń kulturalnych, dopuszcza się udział publiczności w liczbie do 150 osób, które zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa lub/oraz zachowania 2 metrowego dystansu społecznego;
 • od 6 czerwca 2020 r. w pomieszczeniach zamkniętych /  salach widowiskowych, dopuszcza się udział publiczności w liczbie do 50% dopuszczonej osobnymi przepisami liczby osób, które zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa oraz zapewnienia przez organizatora wydarzenia zachowania dystansu społecznego.
 • udział przez uczestnika w wydarzeniu jest możliwy na podstawie dobrowolnej deklaracji
 • każdy odbiorca wydarzenia kulturalnego zobowiązany jest do posiadania własnej maseczki ochronnej
 • każdy odbiorca wydarzenia kulturalnego zobowiązany jest do wyrażenia zgody na udostępnienie swoich danych osobowych koniecznych do realizacji wydarzenia w celu ewentualnego kontaktu z nim przez SANEPID
 • każdy odbiorca wydarzenia kulturalnego, wyrażając chęć uczestnictwa w wydarzeniu oświadcza, że w wypadku stwierdzenia zakażenia wirusem COVID19, w okresie następującym po jego uczestnictwie w wydarzeniu, którego organizatorem był MDK Kolbuszowa, nie będzie występował w stosunku do MDK Kolbuszowa z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi
 1. Utrzymuje się w jak najszerszym zakresie działalność statutową w sieci, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i technik on-line.

 

2

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej w związku ze stopniowym odmrażaniem działalności instytucji kultury, umożliwiającym organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) oraz z zakresu edukacji kulturowej i artystycznej dla liczby osób dostosowanej do powierzchni pomieszczeń bądź przestrzeni otwartej, na podstawie wytycznych dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, uwzględniając będącą w dyspozycji infrastrukturą lokalową i powierzchnie otwarte, wprowadza do stosowania co następuje:

 1. Organizacja zajęć ruchowych (w tym artystycznych) oraz z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej na otwartych przestrzeniach, jest możliwa przy zachowaniu następujących obostrzeń:
 • przy wymiarach przestrzeni otwartej minimum 62x30m - obowiązujący limit uczestników to 14 osób (+ 2 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m,
 • przy wymiarach minimum 105x68 m - obowiązujący limit uczestników to 22 osoby (+ 4 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m.
 1. Organizacja grupowych zajęć ruchowych (w tym artystycznych) oraz z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniach zamkniętych, jest możliwa przy zachowaniu następujących obostrzeń:
 • na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10m2
 • dopuszczalna liczba osób w obiektach o powierzchni do 300m2 to 12 osób + 1 osoba prowadząca zajęcia
 1. Organizacja i prowadzenie zajęć indywidualnych (prowadzący – uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu jest możliwa przy zachowaniu następujących obostrzeń:
 • odległości co najmniej 2 m między prowadzącym a uczestnikiem
 • poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów używanych w czasie zajęć przez prowadzącego i uczestnika
 • zapewnienie wietrzenia pomieszczenia nieklimatyzowanego po każdych zajęciach
 1. Uczestnicy zajęć organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej są zobowiązani do wypełnienia karty zgłoszenia i wyrażenia zgody na zawarte w niej zapisy.
 2. Serwis, przegląd i odkażanie sprzętu wentylacyjno-klimatyzacyjnego (o ile przepisy sanitarne pozwolą na jego stosowanie) oraz wdrożenie częstszych i dłuższych przerw celem wietrzenia mechanicznego i grawitacyjnego sal. Rozważenie możliwości funkcjonowania bez korzystania z urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w sytuacji, gdy nie będzie to możliwe ze względów sanitarnych.

3

Działalność usługowa oraz na rzecz organizacji społecznych i stowarzyszeń

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej w związku ze stopniowym odmrażaniem działalności instytucji kultury, umożliwiającym prowadzenie działalności statutowej usługowej oraz na rzecz organizacji społecznych i stowarzyszeń, na podstawie wytycznych dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, uwzględniając będącą w dyspozycji infrastrukturą lokalową i powierzchnie otwarte, wprowadza do stosowania co następuje:

 1. Udostępnianie i użyczanie pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej wraz z filiami i świetlicami na rzecz organizacji społecznych i stowarzyszeń jest możliwe przy zachowaniu następujących obostrzeń:
 • zachowanie obowiązującego reżimu sanitarnego przez osoby korzystające z udostępnionych / użyczonych pomieszczeń
 • ograniczenie liczby osób korzystających z udostępnionych / użyczonych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
 • każdorazowe sporządzanie listy osób korzystających z udostępnionych / użyczonych pomieszczeń, zawierającej dane niezbędne do ewentualnego kontaktu przez Sanepid (imię, nazwisko, adres, numer telefonu)
 • podpisanie deklaracji przez osoby korzystające z udostępnionych / użyczonych pomieszczeń, że w wypadku zachorowania korzystających z pomieszczeń, nie będą one dochodziły roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu od Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej.
 1. Wynajem pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej wraz z filiami i świetlicami na rzecz osób prywatnych, w celu organizacji spotkań, uroczystości rodzinnych i innych wydarzeń prywatnych jest możliwe przy zachowaniu następujących obostrzeń:
 • zachowanie obowiązującego reżimu sanitarnego przez osoby korzystające z wynajętych pomieszczeń
 • zobowiązanie się do dostosowania liczby osób korzystających z wynajętych pomieszczeń do obowiązujących wytycznych
 • sporządzenie przez osobę wynajmującą pomieszczenia Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej listy osób uczestniczących w danym wydarzeniu, zawierającą dane niezbędne do ewentualnego kontaktu przez Sanepid (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) i przekazanie jej
 • podpisanie deklaracji przez osobę wynajmującą pomieszczenia, będącą organizatorem wydarzenia prywatnego, że w wypadku zachorowania uczestników wydarzenia, nie będzie dochodził roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu od Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej.

4

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom:

 1. Poinformowanie pracowników, obsługi, a także klientów o zakazie przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższe sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwaniu pogotowia ratunkowego. 
 2. Podział realizowanych przez instytucję zadań tak, aby ich część - niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.
 3. Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
 4. Organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego (działania rekomendowane).
 5. Zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z odbiorców dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
 6. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 7. Serwis, przegląd i odkażanie sprzętu wentylacyjno-klimatyzacyjnego (o ile przepisy sanitarne pozwolą na jego stosowanie) oraz wdrożenie częstszych i dłuższych przerw celem wietrzenia mechanicznego i grawitacyjnego sal. Rozważenie możliwości funkcjonowania bez korzystania z urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w sytuacji, gdy nie będzie to możliwe ze względów sanitarnych.
 8. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 9. Ograniczenie korzystania przez pracowników i współpracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
 • wprowadzenie różnych godzin przerw,
 • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 1. Otoczenie szczególną troską pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nieangażowanie w bezpośredni kontakt z odbiorcą osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych.
 2. Wytyczne dla pracowników:
 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków.
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 1. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

 

5

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali, pracowni itd.) informacji o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać domu, centrum, ośrodku kultury.
 2. Zapewnienie odbiorcom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło). Rekomenduje się stworzenie możliwości zakupu maseczek ochronnych i rękawic na terenie obiektu.
 3. Upublicznienie na stronach internetowych i kanałach społecznościowych instytucji informacji o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń domu, centrum i ośrodka kultury w związku z prowadzoną działalnością statutową.
 4. Wywieszenie w pomieszczeniach instrukcji sanitarnohigienicznych dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcji dezynfekcji rąk.
 5. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 6. Ograniczenie liczebności odbiorców, adekwatnie do obowiązujących przepisów (w zależności od wielkości obiektu), w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 7. Dopilnowanie, aby odbiorcy dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.
 8. Dopilnowanie, aby odbiorcy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 9. Ewentualne ograniczenie godzin otwarcia.
 10. Ograniczenie wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
 11. Ograniczenie możliwości korzystania z szatni (np. co drugi wieszak) lub czasowe zniesienie takiej możliwości.
 12. Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach - rekomenduje się, aby liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji.
 13. Bieżąca dezynfekcja toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.
 14. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 15. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

6

Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi/klienta

 1. Obowiązkowe zapoznanie personelu z wytycznymi związanymi z zakażeniem koronawirusem (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć ją od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Osoba ta powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych na min 2 m.
 5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe,  przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach  obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

MIEJSKI DOM KULTURY W KOLBUSZOWEJ
UZYSKAŁ DOFINANSOWANIE Z:

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny