Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kolbuszowa, dnia 29 kwietnia 2022 r.

L.Dz.MDK/28/2022

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                       

Dotyczy:               Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poprzez upublicznienie w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego na zadanie pn.:

 

Zakup, dostawa, montaż i szkolenia z zakresu funkcjonowania i wykorzystania systemu obejmującego uzupełnienie wyposażenia Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej w system liniowej propagacji audio wraz z urządzeniami do rejestracji i produkcji audio

realizowane w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotycząca realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury. Zadanie pt. „Cyfrowa zmiana w realnym funkcjonowaniu Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej”.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Działając zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  upublicznia się informację, że wybrana została, jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Zapytaniu Ofertowym L.Dz.MDK/23/2022 oferta Wykonawcy:

 

Framesound Production Sp. z o.o.

ul. Burakowska 16/157

01-066 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu i spełnia wymagania zawarte w  zapytaniu ofertowym. W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert zyskała najwyższą liczbę punktów.

 

Cena oferty brutto: 99 627,54 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem zł 54/100)

Jednocześnie informujemy, że w zakresie w/w postępowania wpłynęły dwie oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Punkty
w kryterium cena brutto

Długość okresu gwarancji

Punkty
w kryterium długość okresu gwarancji

Punkty razem - suma

1.

Framesound Production Sp. z o.o.

ul. Burakowska 16/157

01-066 Warszawa

99 627,54 zł

90 pkt

3 lata

10 pkt

100 pkt

2.

Toton Show Wawszczyk Zając Spółka Jawna, ul. Boya Żeleńskiego 17, 35-105 Rzeszów

134 697,30 zł.

Oferta odrzucona ze względów formalnych

-

-

-

 

Jednocześnie informujemy, że:

  1. oferta Wykonawcy: Toton Show Wawszczyk Zając Spółka Jawna, ul. Boya Żeleńskiego 17, 35-105 Rzeszów

została odrzucona z powodu:

  • braku zastrzeżonego w punkcie V. Opis przedmiotu zamówienia Zapytania Ofertowego, wymogu dotyczącego zamieszczenia nazw producenta i modeli oferowanego sprzętu;

 

 

 

 

Z poważaniem

Wiesław Sitko

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej